Aanmelden

 Aanmeldingsprocedure

Invullen per jeugdige

Een goede plaatsing is cruciaal voor goede zorg voor jeugd. Daarom is dit een onderdeel als deelproces verder uitgewerkt. Omdat de zorgaanbieder ook een rol speelt in de plaatsing is het van belang om zijn plaatsing/ intakeprocedure te kennen. Dan kunnen we inspelen op zaken die voor ons van belang zijn. Het doel van de plaatsingsbesluit is dat er bij elke plaatsing een bewuste keuze wordt genomen of er voldoende match is tussen de cliënt, zorgvraag en de Heykeshoeve.

·        Het plaatsingsbesluit hoeft alleen ingevuld te worden als er daadwerkelijk wordt geplaatst.

·        Het plaatsingsbesluit hoeft alleen ingevuld te worden als de cliënt langer dan een maand in Heykeshoeve woont.

·        In het geval van kortdurende opvang (minder dan een maand) , crisisopvang of snel hulp gebruiken we alleen de relevante onderdelen. We registeren betreffende cliënten in tabel 2.

Tabel 1: proces van plaatsing

Bijgaande registratie betreft de plaatsing van: (vul een naam in)

Het gesprek over deze plaatsing is gestart op: (datum)

 

Onderdelen van de plaatsing

Voorafgaand aan het besluit wel/niet plaatsen

1.     We volgen een intake procedure. Als dit de procedure is van de zorgaanbieder dan weten we hoe ze hier op moeten inspelen.

2.     Een eerste toetsingsgesprek met de opdrachtgever over dossier van het kind, het profiel van de Heykeshoeve en andere inwonende kinderen.

3.     Verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de verschillende organisaties/instanties en Heykeshoeve is duidelijk.

4.     Indien er sprake is van meerder zorgaanbieders/plaatsers dan is er met zorgaanbieders/ plaatsers van bestaande cliënten afstemming over plaatsing van nieuwe cliënt.

5.     Cliëntdossier ontvangen ( bijvoorbeeld van ouders of zorgaanbieder) en de inhoud van het hulp/zorgverleningsplan beoordeeld.

6.     Overleg met ouders/voogd over mogelijke plaatsing.

7.     Het betreft hier een crisisopvang.

8.     Nagaan of het kind is voorbereid op verhuizing.

9.     We kennen de inhoud uit het dossier van het kind: (eerdere plaatsingen, gedragskenmerken, acceptatie van de plaatsing door de biologische ouders en door het kind zelf, leeftijd van het kind bij plaatsing, bijzonderheden).

10. Gesprek met het kind op neutraal terrein door plaatser.

Onderdelen van de plaatsing

11. Plaatsingsgeprek met bijvoorbeeld de orthopedagoog, wettelijke vertegenwoordiger en coördinatoren. De gespreksonderwerpen zijn:

·        Verhuisdatum

·        Financiën

·        Logeeropvang

·        Schoolkeuze

·        Bezoekregeling

·        Medische zaken

·        Acties m.b.t. plaatsing

·        Oude rapportage opvragen

·        Aandachtspunten cliënt

12. Punten uit deze checklist behandeld

13. Het dossier van het kind is vergeleken met het Heykeshoeve profiel.

14. Het dossier van het kind is vergeleken met de dossiers van de reeds inwonende kinderen. De match is:

15. Wij voelen voldoende ruimte om voor niet-plaatsing te kiezen.

16. Plaatsingsbesluit door Heykeshoeve. Bewust ja?

Datum:

Nadat het besluit is genomen:

17. Nader kennismaken met jeugdige in de Heykeshoeve; bespreken wat kind nodig heeft om zich snel thuis te voelen.

18. Afspraken zijn gemaakt over:

·        Logeer of bezoekafspraken

·        Inschrijven op school, schoolvervoer

·        Verhuisdatum

·        Financiën

·        Logeeropvang

·        Schoolkeuze

·        Bezoekregeling

·        Medische zaken

·        Acties m.b.t. plaatsing

·        Oude rapportage opvragen

·        Aandachtpunten cliënt

19. Evaluatie van de plaatsing is opgenomen in het zorgplan.

 

Tabel 2. Lijst van crisis- of snel plaatsingen

Naam  cliënt                      datum aankomst    datum vertrek                            opmerkingen

1……………………          ………………….   …………………                            ……………………………..

2………………….             …………………    …………………                            ………………………………

3…………………..            ………………..     ………………….                           ……………………………….

4…………………..            ………………..     …………………..                          ………………………………..

 

 

Standaard bij de aanmeldingsprocedure hoort het klachten/privacy reglement:

Klachten Reglement Heykeshoeve
Klachtenreglement Heykeshoeve.pdf (145.09KB)
Klachten Reglement Heykeshoeve
Klachtenreglement Heykeshoeve.pdf (145.09KB)
Privacy Reglement Heykeshoeve
Privacy reglement Heykeshoeve.pdf (132.62KB)
Privacy Reglement Heykeshoeve
Privacy reglement Heykeshoeve.pdf (132.62KB)